دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : ناهید   حسن زاده نعمتی

پست الکترونیکی : hasanzadeh@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی پزشکی

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی بیومواد

ناهید حسن زاده نعمتی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

^